HLAVNÍ PRÁZDNINY

Mateřská škola bude zavřena v době hlavních prázdnin od 13. 7. 2020 do 7. 8. 2020. Velmi rádi Vás opět přivítáme v pondělí dne 10. 8. 2020. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!!!

Všem přejeme krásné slunečné léto, plno milých zážitků a co nejvíce společně stráveného času! Kolektiv MŠ

ORGANIZACE MŠ V DOBĚ DO HLAVNÍCH PRÁZDNIN


Od 25. 5.  - pondělí - budou již rodiče dětí docházet s dětmi do šaten a předávat učitelkám tak, jak je v běžném provozu. Bohužel z personálního hlediska nejsme schopni zajistit přebírání dětí u vchodu do budovy mateřské školy.

Od 8. 6. - budou moci rodiče chodit s dětmi do šaten (v roušce)

Stále platí 2m rozestupy na pozemku MŠ, neshlukování skupin a nošení roušek uvnitř budovy MŠ.

Při vstupu do budovy použijte desinfekční prostředek umístěný hned vedle vchodových dveří! V šatnách apelujeme na dodržení maximálně 2 rodičů s ohledem na dodržení stanoveného odstupu. Nezdržujte se déle, než je nutné!

I nadále bude prováděn ranní filtr - po zkušenosti z prvních 14 dní budete tázáni na zdravotní stav dítěte, měření proběhne v klidové chvilce u svačinky. Děti s měřením potíže nemají, líbí se jim "pípání" a čekají na číslo :-) Platí i nadále podmínky okamžitého odnětí dítěte z kolektivu dětí v případě, že během dne dítě projeví známky onemocnění (nevoláme po jednom zakašlání, ale sledujeme stav dítěte v průběhu dalších 2 půlhodin.

Desinfekce u dětí: vzhledem k vyšušování jemné pokožky dítěte omezujeme používání desinfekce během dne. Děti si s rodiči vydesinfikují ruce u vchodu, následně si s paní učitelkou důkladně umyjou ruce virucidním mýdlem a nadále již desinfekce rukou probíhat nebude, krom mytí tímto mýdlem. Po poradě s KHS dětem mýdlo s virucidním účinkem stačí, plní funkci desinfekční.

Zákaz nošení hraček a plyšáků do MŠ!!! Jídlo z domova vzhledem k hygienickým požadavkům netoleruji!

Zákonný zástupce nově přijatých dětí podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, seznámení s organizací předškolního vzdělávání a seznámení s rizikovými faktory. Podpis bude platný do konce trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

! Nutné včasné odhlášení dítěte ze stravování, nebude možné do konce školního roku vyzvedávat neodhlášené obědy!

22.5. Kubišová Pavla, ředitelkaVážení rodiče,

Mateřská škola se otevírá ode dne 11. 5. 2020 s neměnným provozem, čili od 6:00 do 16:00 hodin.

Mateřská škola po znovuotevření se řídí nadále podle právních předpisů, zejména podle zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a za mimořádných hygienických opatřeních.

Na pozemku MŠ dodržujte 2 metrové odstupy a nezdržujte se ve skupinkách. Při cestě do školy i ze školy se na děti i jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Doporučujeme zvolit vždy jen jednoho doprovázejícího, jak na ranní předávání, tak na odpolední předávání dítěte.

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, seznámení s organizací předškolního vzdělávání a dalších souvislostech a s rizikovými skupinami, platná po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Dítěti bude za účasti zákonného zástupce měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Po takto provedeném ranním filtru bude dítě u vstupu do MŠ převzat pracovníkem školy. V šatně pomůže dítěti s převléknutím, pak bude následovat hygiena a desinfekce rukou. Takto se pak dítě předá paní učitelce ve třídě. Pokud se příznaky onemocnění projeví během dne, bude dítě izolováno a zákonný zástupce požádán o neprodleném vyzvednutí dítěte z MŠ. Do MŠ bude opět přijato s lékařským potvrzením o způsobilém zdravotním stavu. V případě alergické rýmy - doporučujeme si předem zařídit potvrzení od alergologa.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Vzdělávání dětí se bude řídit platným ŠVP. První týden bude intenzivně probíhat nácvik hygienických návyků a technik, děti budou taktéž informováni o podmínkách do konce školního roku (vzhledem k věku). Aktivity dále budou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší část dne venku, než obvykle. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ.

Zákaz nošení hraček a plyšáků do MŠ!

Mateřská škola provedla veškerá možná opatření ke zvýšení hygieny (kompletní dezinfekce prostor, hraček, vybavila všechny koupelny elektronickými dávkovači s mýdlem, jednorázovými papírovými ručníky) a dozásobila úklidové a dezinfekční prostředky s virucidním účinkem. V dalších dnech bude zvýšená frekvence ploch s důrazem na místa dotyku rukou. Třídy se budou častěji a v průběhu dne dostatečně dlouho větrat.

Školní stravování bude zajištěno opět dle přísnějších hygienických opatření. Děti budou mít zajištěny větší rozestupy u stolečků.

Předškoláci a děti s OŠD mají vzdělávání dle školského zákona povinné! Pokud se zákonní zástupci rozhodnou dítě si doma ještě ponechat, bude třeba napsat omluvenku, kterou založí třídní učitelky u sebe.

Úplata bude účtována dle platných pravidel. Bližší informace naleznete v Menu v sekci Školní jídelna.

! Nutné včasné odhlášení dítěte ze stravování, nebude možné do konce školního roku vyzvedávat neodhlášené obědy!

5.5.2020 Kubišová Pavla
Sledujte nově NÁPADNÍK AKTIVIT aneb CO DĚLAT?

Naleznete v Menu! Možnost využít v době nouzového stavu celé ČR. Přejeme hlavně zdraví! Držte se nám!

Vážení rodiče,

Usnesení Rady města Červený Kostelec, ze dne 16.3.2020, ve spolupráci s ředitelkou Mateřské školy, Červený Kostelec, Větrník 999, rozhodla o uzavření mateřské školy zřízené městem Červený Kostelec, a to od 17. března 2020 do odvolání.

Oznámení o ukončení mimořádného opatření z důvodu koronaviru bude vyvěšeno na těchto stránkách. V případě zájmu vystaví ředitelka MŠ ošetřovné po dohodě ze zákonným zástupcem. Kontakt: 773282227.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za ochotu a pomoc patří městu Červený Kostelec, rodičům za vstřícnost v této nelehké situaci. Přejeme všem hlavně pevné zdraví, hodně sil do nastávajících dní a budeme se opět těšit, až to bude vše za námi a všichni se zase v naší mateřské školce ve zdraví sejdeme!

17. 3. 2020, Mgr. Pavla Kubišová, ředitelka MŠ

Žádost o ošetřovné

Ošetřovné bude vydáváno v PÁTEK 27.3. mezi 15-16 hodinou v MŠ Větrník. Abychom předešli jakémukoliv šíření, žádost bude připravena již k vydání z ruky do ruky před vchodem do ředitelny. Prosím tedy o sms, kdo má zájem.  Další termín bude upřesněn dle zájmu.

!!! UPOZORNĚNÍ!!! V žádosti si nezapomeňte doplnit rodné číslo vašeho dítěte!!!

                      Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje),

v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy, pokud jím škola nedisponuje, zašle tiskopis rodiči e-mailem bez elektronického podpisu), v části "do" je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. "do odvolání",

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - "omluvenku"),

pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:

kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),

pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,

anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

O Mateřské škole Větrník

"Školka je místo, kde se prvně dítě setkává se světem, aniž by u toho byli rodiče"

(R. Fulghum)Naše mateřská škola stojí na klidném místě nedaleko centra. Naše prostorná zahrada umožňuje v létě hru dětí v samostatných koutech pro jednotlivé třídy, které jsou vybaveny pískovišti, domečky, skluzavkami a brouzdališti.  Krásná lesní zákoutí vybízejí děti ke hrám s přírodninami. V zimě máme dostatek prostoru pro hry se sněhem a na mírném svahu přímo v areálu školy můžeme sáňkovat a pekáčovat. Máme zde také dopravní hřiště, velké hřiště pro míčové hry a trampolínu


Aktuální dění...