ZÁPIS DO MŠ

První TŘÍDNÍ SCHŮZKA nově přijatých dětí

Třídní schůzka nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Větrník proběhne ve třídě Motýlek (vchod od pískovišť) dne 16. 6. 2020 od 16:00 hodin. Sebou si přineste pouze psací potřeby a roušku.

Výsledky zápisu

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

2. Přijat/a

3. Přijat/a

4. Přijat/a

7. Přijat/a

8. Přijat/a

10. Přijat/a

11. Přijat/a

12. Přijat/a

13. Přijat/a

16. Přijat/a

17. Přijat/a

18. Přijat/a

20. Přijat/a

21. Přijat/a

22. Přijat/a

23. Přijat/a

24. Přijat/a

25. Přijat/a

27. Přijat/a

28. Přijat/a

29. Přijat/a

30. Přijat/a

31. Přijat/a

32. Přijat/a

Ukončení vzdělávání z vůle rodičů

Ministerstvo vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s Covidem 19 informaci o tom, že zápis bude probíhat BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ! Zápis bude probíhat ve dnech  4. 5. , 5. 5. a 6. 5. 2020 v MŠ.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

(pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. "plnou moc", podepsanou zákonným zástupcem)

Kritéria přijetí 2020/2021

Změna!! Prosím důkladně pročtěte!

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Informace o průběhu zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vyžadovány budou tyto dokumenty u zápisu:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte k předškolnímu vzdělávání (nutno doplnit telefonní číslo a e-mail, prostřednictvím kterého Vám bude oznámeno přidělené registrační číslo)
  • kopii RODNÉHO LISTU dítěte
  • kopii DOKLADU O TRVALÉM POBYTU (váš OP nebo dítěte)
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE  - v této situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce na dálku kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní  nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Čestné prohlášení NEMUSÍ mít dítě, pro kterého je předškolní vzdělávání povinné.
  • kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU

V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.

Poskytnuté materiály (kopie rodného listu, kopie občanského průkazu a kopie očkovacího průkazu) budou sloužit pouze pro účely kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení a po ukončení správního řízení budou tyto dokumenty skartovány.

ZPŮSOBY DORUČENÍ VŠECH DOKUMENTŮ

1. do datové schránky školy  - datová schránka: e7zkp4w

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail!!! )

3. poštou či vložením do schránky na budově MŠ

4. v krajním případě osobním podáním v MŠ Větrník ve dnech 4. - 6. 5. od 10:00 do 12:00 hodin

Pokud volíte pro své dítě místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ individuální vzdělávání, je i tak nutné jej přihlásit. V takovém případě předejte Žádost o individuální vzdělávání dítěte zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Jak to bude pokračovat dál?

Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vchodových dveřích mateřské školy dne 21. 5. 2020

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 20. 5. 2020 v době od 10:00 do 15:00 hodin v ředitelně mateřské školy.