Dokumenty

Školní řád

Informace o GDPRInformace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ: Mateřská škola, Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod

sídlo správce: Větrník 999, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 75016117

telefon: 773282227, e-mail: svorcikova@zsck.cz

Pověřenec pro OÚ: Simona Michelová

Telefon: 730 510 371

Email: michelova@mikroregionupa.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na žádosti o přijetí do MŠ a přihlášce ke stravování, tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob, vedení dokumentace ŠJ. Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školky a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, školském portálu Královéhradeckého kraje, Červenokosteleckém zpravodaji, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP, Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Mateřská škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.